fbpx

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Rolnikom zainteresowanym zakupem paneli fotowoltaicznych przysługuje prawo do ubiegania się o dofinansowanie na ten cel. Wsparcie uzyskać można z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub krajowego programu Agroenergia, obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decydując się na fotowoltaikę, warto skorzystać z takiej ulgi inwestycyjnej.

Modernizacja gospodarstw rolnych

W przypadku PROW, dofinansowanie jest możliwe w ramach “Modernizacji gospodarstw rolnych”. Dla tego programu panele fotowoltaiczne muszą być zamontowane na budynkach wykorzystywanych w prowadzonej działalności rolniczej bądź też na gruntach związanych z gospodarstwem rolnym. Wytworzoną energię wykorzystać trzeba na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej, natomiast sam budżet programu zależy od obszaru pozyskania środków,. Wynika to z różnic w maksymalnych kwotach wsparcia. Dotacja wynieść może maksymalnie 50 proc. lub 60 proc. (dla młodych rolników) kosztów kwalifikowanych, a zarazem nie mniej niż 30 proc. Należy przy tym pamięć, że realizacja inwestycji wpasowującej się w wybrany obszar wymaga spełnienia określonych dla niej wymogów, a samo wdrożenie instalacji fotowoltaicznej powinno przyczyniać się do ogólnej poprawy warunków rolnictwa w gospodarstwie. W praktyce celem inwestycji jest doprowadzanie do wzrostu wartości brutto działalności o co najmniej 10 proc. przez okres 5 lat od momentu przyznania wsparcia. Pomoc oferowana jest w gospodarstwom, których wielkość ekonomiczna wynosi minimum 10 tys. euro i maksymalnie 200 tys. euro za wyjątkiem szczególnych sytuacji. Dotacja na instalacje fotowoltaiczne nie uwzględnia gospodarstw o powierzchni ponad 300 ha.

instalacja fotowoltaiczna dla rolników

Program Argoenergia

W ramach programu Agroenergia, właściciel gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek na wsparcie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Dotacje i pożyczki kierowane są do rolników indywidualnych, a nowe źródła powinny być wyprodukowane najwcześniej w terminie 60 miesięcy przed pierwszym wytworzeniem energii. Za rolnika indywidualnego uważa się fizycznego właściciela, samoistnego posiadacza, wieczystego użytkownika lub dzierżawcę nieruchomości rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha. Rolnik korzystający z dofinansowania powinien również od przynajmniej 5 lat zamieszkiwać gminę, na której obszarze znajduje się nieruchomość rolna wchodząca w skład jego gospodarstwa rolnego oraz prowadzić ją przez ten czas osobiście. W przypadku realizacji instalacji OZE o mocy powyżej 50 kW rolnik powinien zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii. Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu Agroenergia może pokryć do 40 kosztów kwalifikowanych w postaci punktów procentowych, jednak ich wartość nie może przekraczać 800 tys. zł. W przypadku pożyczki da się uzyskać wsparcie obejmujące nawet całość kosztów kwalifikacyjnych, przy czym jej wartość powinna wynosić minimum 100 tys. zł oraz maksymalnie 2 mln. zł. Oprocentowanie preferencyjne pożyczki na wdrożenie instalacji fotowoltaicznej to WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, minimum 2 proc. w skali roku. Wsparcie to zalicza się do pomocy publicznej, jednak pożyczkę na panele słoneczne uzyskać da się także na warunkach rynkowych – z maksymalnie 15-letnim okresem finansowania.

Składanie wniosku

Wniosek o dotację na instalację fotowoltaiczną dla rolników złożyć można w wersji elektronicznej, poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie na stronie NFOŚiGW. Właściciel gospodarstwa musi wcześniej przeprowadzić audyt energetyczny, wykonany zgodnie z zaleceniami Funduszu. Inwestycja powinna przyczyniać się do minimum 5-procentowej oszczędności energetycznej, a także zaspokajać zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną w zakresie przynajmniej 25 proc. Poziom faktycznego zapotrzebowania beneficjentów na pobór prądu ma być weryfikowany przez Fundusz. Rolnicy zainteresowani programem Agroenergia muszą też przygotować kompletną dokumentację, obejmująca m.in. uproszczony schemat technologiczny projektu, nakaz płatniczy podatku rolnego czy zaświadczenia o miejscu zameldowania i liczbie hektarów przeliczeniowych. Niezbędne są także faktury i rachunki w formie zestawienia zbiorczego, podzielonego na część kosztową i przychodową. Nie bez znaczenia pozostaje historia podstawowego rachunku bankowego, czyli potwierdzającego osiągane wpływy i wydatki zestawienia obrotów. Do tego należy doliczyć dokumenty stanowiące dowód uzyskanych dopłat w ramach prowadzonego gospodarstwa, a także model finansowy projektu, studium wykonalności czy szczegóły dotyczące wybranej inwestycji. Na instalacje fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 50 kWp – 1 MWp, maksymalny koszt jednostkowy inwestycji brutto ustalony został na 2,5 mln zł. Dla kolektorów przyjęto, że koszt inwestycji brutto nie powinien wynieść powyżej 1000 zł/KW.